VILLKOR

VILLKOR

JoyAmo kommersialiserar och distribuerar över hela världen via sin www.joyamojewelry.com  (nedan kallad “webbplatsen”) som den också äger.

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan allmänna villkor), reglerar inköp av JoyAmo-produkter (nedan kallade “produkter” som görs online via webbplatsen. Dessa inköp gäller endast för användare av webbplatsen, som avser att använda tjänsterna för försäljning av produkterna (nedan kallade “Kunder”).

Kunden måste informeras om och läsa dessa allmänna villkor innan köpet slutförs på webbplatsen. Denna information ska avtalas enligt kundens läsning, förstått och accepterade i sin helhet när du gör en beställning för köp.

Kunden måste därför acceptera dessa allmänna villkor och hålla JoyAmo undantagen från andra villkor än de som tillämpas och som inte tidigare har överenskommits skriftligen.

PRODUKTER

De produkter som finns tillgängliga på webbplatsen för onlineköp är smycken. Alla produkter är beroende av aktuell tillgänglighet. JoyAmo förbehåller sig rätten att när som helst variera gränserna för de kvantiteter och/eller typer av varor som kan köpas på webbplatsen. Kunderna kommer att informeras om deras beställningar inte kan uppfyllas om den beställda produkten inte är tillgänglig.

PRISER

Priserna på produkterna uttrycks på webbplatsen i $ (amerikansk dollar) och inkluderar alla tillämpliga skatter eller tullar. Leveranskostnader exkluderas om inget annat anges. JoyAmo kontrollerar ständigt att alla priser som visas på webbplatsen är korrekta, utan att detta är en garanti för frånvaron av fel. I händelse av att ett fel hittades i priset på en produkt kommer JoyAmo att ge Kunden chansen att bekräfta köpet av produkterna till rätt pris eller att avbryta det.

KAMPANJER

JoyAmo reserverar fakulteten för att erbjuda speciella försäljningsvillkor eller kampanjer på produkterna på sin webbplats. De villkor som tillämpas på kampanjerna kommer att regleras varje gång av JoyAmo genom specifika meddelanden till sina kunder. För allt som inte är reglerat på annat sätt kommer dessa allmänna villkor att anses tillämpliga.

REGISTRERING

För att slutföra ett köp på webbplatsen är registrering nödvändig. Förfarandet för att registrera sig på webbplatsen kräver att du fyller i ett elektroniskt formulär, med fält som ska fyllas i med kundens personuppgifter och e-postadress. Denna information kommer att behandlas i enlighet med gällande lagar om skydd av privatlivet.

INTEGRITETSPOLICY

Kunden måste noggrant läsa följande information om skyddet av integritet: reglerna som reglerar webbplatsens integritetspolicy tillämpas när en kund kommer åt webbplatsen och bestämmer sig för att besöka den och använda de tjänster som erbjuds, oberoende av köp av produkter. JoyAmos integritetspolicy följer sekretesspolicyn enligt artikel 13 i lagdekret 196/2003, kallad “Lag om behandling av personuppgifter” om användare som öppnar webbplatsen och interagerar med JoyAmos webbtjänster.

Vi informerar dig om att webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som kanske inte har någon koppling till den och vi anger att dessa allmänna villkor endast är giltiga för webbplatsen och inte för andra webbplatser som konsulteras av användaren via länkar som hanteras av andra styrenheter, över vilka JoyAmo inte har någon kontroll eller som den inte övervakar. JoyAmo avböjer därför allt ansvar vid fel, innehåll, cookies, publicering av omoraliskt eller olagligt innehåll, banderoller eller filer som inte överensstämmer med de lagar och förordningar som för närvarande gäller om skydd av integritet av webbplatser som inte hanteras av JoyAmo som registeransvarig.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH HANDLEDARE

Personuppgiftsansvarig är JoyAmo. De personuppgifter som tillhandahålls av Kunden kan vidarebefordras till tredje part uteslutande i syfte att utföra de begärda tjänsterna och institutionella aktiviteter eller de som är kopplade till den verksamhet som utförs. I synnerhet får de uppgifter som JoyAmo behandlar användas a) för ändamål som har samband med lagens skyldigheter eller som omfattas av gemenskapsbestämmelser och gemenskapslagstiftning samt av bestämmelser som utfärdats av myndigheter som legitimerats för att göra detta enligt lagen, b) för inköp av produkter via lämpligt beställningsformulär; c) att behandla beställningarna, d) Att tillhandahålla tjänster för assistans och kundvård. e) För registrering på webbplatsen, genom det relativa registreringsformuläret, för att tillhandahålla tjänster för tillträde till de reserverade områdena. f) för ändamål som är funktionella för JoyAmos verksamhet för vilka du kommer att ha fakulteten att uttrycka eller neka ditt samtycke till behandlingen, inklusive till exempel: skicka reklammaterial, nyhetsbrev, använda informationen för statistiska ändamål och skapa konsumentprofiler. I förhållande till de syften som anges ovan utförs behandlingen av personal som ansvarar för behandlingen och användningen av IT-verktyg med behandling genom programvara och lagring av informationen i databaser. Behandlingsmetoderna bygger alla på kriterier och principer som är nära förbundna med och korrelerade med ändamålen och säkerställer i vilket fall som helst informationens konfidentialitet och säkerhet.

INKÖPSMETODER

De väsentliga egenskaperna och priserna på produkterna visas i erbjudandet i förhållande till varje produkt som finns på webbplatsen. Vid köp av Produkterna måste Kunden fylla i och skicka det elektroniska inköpsorderformuläret till JoyAmo enligt instruktionerna på webbplatsen. Kunden måste lägga produkten i lämplig “shoppingväska” och efter att ha sett och accepterat leveransavgifterna, liksom de allmänna villkoren och sekretesspolicyn, måste de välja vilken typ av betalning som önskas och välja alternativet “Skicka beställning”. Beställningarna kan göras enligt de steg och instruktioner som visas på webbplatsen.

INGÅENDE AV AVTALET

Avtalet som ingåtts mellan JoyAmo och Kunden måste avtalas så som det avtal som kunden vidarebefordrar, med avseende på det köpförfarande som visas på webbplatsen och efter att ha erhållit tillstånd att debitera av det företag som utfärdar det kreditkort som kunden använder för betalning, når webbplatsens adress. Ordern som skickas av Kunden kommer endast att vara bindande för JoyAmo om hela köpförfarandet har slutförts regelbundet och korrekt, utan att något fel visas av webbplatsen. JoyAmo ansvarar inte för eventuella fel beroende på vilken nätoperatör som överför data. Genom att skicka ordern till JoyAmo känner kunden igen och förklarar att han har läst alla instruktioner som tillhandahålls under inköpsförfarandet och i sin helhet accepterat de allmänna villkoren. Inköpsorderformuläret lagras i webbplatsens databas under den tid som krävs för att bearbeta beställningarna. JoyAmo kommer att skicka kunden via e-post en bekräftelse på mottagandet av inköpsordern som skickas av Kunden, som innehåller de väsentliga egenskaperna hos de inköpta produkterna, datum och tid då beställningen gjordes, Joyamos adress, informationen om hjälptjänster och de kommersiella garantier som finns, villkor för annullering, detaljerad indikation på priset,  betalningsmetoden som kunden valt och leveranskostnaderna. Kunden måste utan dröjsmål kontrollera innehållet i meddelandet och omedelbart rapportera eventuella fel eller utelämnanden till JoyAmo.

BETALNINGSMETODER

Kunden kan göra betalningen av priset på produkterna och relaterade leveranskostnader med kreditkort. JoyAmo accepterar betalningar som görs PayPal eller kreditkort. För att undvika Internetbedrägerier hanteras betalningen via webbplatsen online av den berörda banken genom de instrument som erbjuds av Stripe, Inc. (nedan kallad Stripe). Detta företag ansvarar för att lagra och automatiskt behandla informationen i förhållande till varje beställning, inklusive den ekonomiska informationen, i en skyddad miljö. All finansiell information, till exempel kreditkortets nummer, utgångsdatum etc. hanteras direkt av Stripe, vilket garanterar säkerheten för onlinetransaktioner. JoyAmo får aldrig reda på detaljerna i kreditkortet och kan därför inte lagra dem eller behålla dem på något sätt.

Av denna anledning utser JoyAmo Stripe för att stödja sina kunder i alla steg i betalningsprocessen. Stripe kan kontaktas på e-postadressen info@stripe.com

Transaktionen kommer att debiteras Kundens kreditkort först efter det att uppgifterna om kreditkortet har kontrollerats, auktorisering för debitering har erhållits från det företag som utfärdar det kreditkort som används av Kunden. Ingen debet kommer att göras när beställningen skickas.

TRANSPORT OCH LEVERANS

För leverans av köpen kan Kunden välja sin egen adress, sin arbetsadress eller den privata adressen till en person som de väljer. Vi levererar till POB med USPS.

För varje beställning som görs på webbplatsen utfärdar JoyAmo ett mottagande av de varor som skickas och skickar det till den person vars namn förekommer på ordern, i enlighet med presidentdekret 445/2000 och lagdekret 52/2004. För utfärdandet av kvittot används den information som kunden lämnat när beställningen görs. Ingen ändring av kvittot kommer att vara möjlig efter att det har utfärdats.

Leveranskostnaderna för Europa och USA är kostnadsfria medan resten av världen är på kundens bekostnad och visas tydligt på beställningsformuläret. De kan variera beroende på vilken leveransmetod som valts och var produkterna är bestämmelseort. Alla köp kommer att levereras av DHL, USPS eller UPS kurirtjänst (nedan kallad “Courier”) som skickas enligt de villkor som anges under beställningens slut.

Beställningarna kommer att behandlas och levereras från måndag till lördag, beroende på vilken kurir som valts, exklusive helgdagar, nationella helgdagar eller religiösa helgdagar. JoyAmo ansvarar inte för oförutsebara förseningar, trots att produkterna, förutom fall av force majeure, kommer att levereras inom högst 18 arbetsdagar från och med dagen efter då Kunden skickade ordern till JoyAmo.

Beroende på vilken kurir som utför leveransen av varorna kan närvaron av Kunden eller en person som utsetts av samma person vara nödvändig på mottagarens adress som visas på beställningen. Vid bud kurirens leverans av varorna måste Kunden kontrollera: (i) att antalet paket som levereras motsvarar vad som visas på transportdokumentet; ii) att förpackningen är intakt, inte skadad, våt eller modifierad på något sätt, inklusive de material som används för att stänga den.

Eventuella skador på förpackningen och/eller produkten eller underlåtenheten att motsvara antalet paket eller indikationer måste omedelbart rapporteras, vilket i förekommande fall ger en skriftlig reserv för kontroll av mottagandet av leverans av Kuriren. Efter undertecknandet av Kurirens dokument får Kunden inte göra några klagomål på de yttre egenskaperna hos det som har levererats.

Om JoyAmo inte kan leverera de beställda varorna på grund av bristande tillgänglighet, inklusive tillfällig, av produkterna, kommer det omedelbart att informera Kunden och under alla omständigheter inte mer än 15 (femton) dagar efteråt, via e-post. Det belopp som redan betalats av Kunden återbetalas så snart som möjligt och under alla omständigheter högst 15 (femton) dagar efter mottagandet av beställningen.

LEVERANSNUMMER

För att garantera säkerheten vid leverans av Produkten, JoyAmo. leveransnumret för varje leverans som görs.

RETUR & ANNULLERING AV BESTÄLLNING

JoyAmo avser att garantera fullständig kundnöjdhet.

Leveranskostnaderna för returen av produkterna är på kundens bekostnad; Eventuella kostnader som kunden bär för returen kan inte ersättas. JoyAmo förbehåller sig rätten att vägra retur av de produkter som inte uppfyller kraven enligt föregående stycke.

Varje leverans kommer att innehålla enkla instruktioner för retur av produkterna. JoyAmo åtar sig att omedelbart återbetala Kunden inom och högst 14 dagar från dagen för mottagandet av den skriftliga beställningen av avbokning och retur av produkten. JoyAmo kommer att skicka ett e-postmeddelande efter att ha gjort återbetalningen.

De produkter som ska returneras ska skickas med hjälp av en försäkrad kurirtjänst för att spåra leveransen.

JoyAmo ansvarar inte för ersättning eller gottgörlighet för de returnerade produkter som går förlorade, stulna eller skadade.

Om Kunden vill ändra eller avbryta beställningen måste de skicka ett e-postmeddelande till support@joyamojewelry.com, inom 24 timmar från det att den gjordes. JoyAmo kommer att göra allt för att uppfylla Kundens begäran.

GARANTI FÖR ÄKTHET

JoyAmo garanterar äktheten hos alla produkter som köps på webbplatsen. Produkterna med varumärket JoyAmo är tillverkade med de finaste råvarorna och följer gällande regler för smyckesprodukter.

Alla immateriella rättigheter som varumärken och upphovsrätt är JoyAmos exklusiva egendom. Ingen sida eller innehåll på denna webbplats får reproduceras utan föregående och uttryckligt skriftligt tillstånd.

GARANTI

JoyAmos begränsade tidsgaranti gäller för JoyAmo-produkter som köpts direkt online från JoyAmos webbplats. Varje produkt är tillverkad med högsta kvalitet på råvaror och garanteras i ett år från inköpsdatumet. Håll fast vid ditt garantibevis och kvitto/orderbekräftelse/faktura som ursprungligt inköpsbevis från den ursprungliga kunden. Vid eventuella defekter kan produkter som köps online returneras till JoyAmo genom returprocessen (se Returpolicy  ).

ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

JoyAmo förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna försäljningsvillkor. Eventuella ändringar, ändringar, avbokningar eller tillägg kommer att ha omedelbar verkan efter att de har meddelats med hjälp av anteckningar som publiceras på webbplatsen. Efter att ha gjort meddelandet ska all åtkomst och användning av JoyAmos tjänster av Kunden avtalas som ett fullständigt godkännande av de ändringar som gjorts. Om det skulle uppstå tvister om tolkningen och genomförandet av dessa allmänna försäljningsvillkor mellan JoyAmo och Kunder, kallas dessa tvister domarens exklusiva behörighet på konsumentens bosättningsort eller adress.

Bästsäljare

Upptäck Allt
1