SEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY

Kunden måste noggrant läsa följande information om skyddet av integritet: reglerna som reglerar webbplatsens integritetspolicy tillämpas när en kund kommer åt webbplatsen och bestämmer sig för att besöka den och använda de tjänster som erbjuds, oberoende av köp av produkter.  JoyAmos integritetspolicy följer sekretesspolicyn enligt artikel 13 i lagdekret 196/2003, kallad “Lag om behandling av personuppgifter” om användare som öppnar webbplatsen och interagerar med JoyAmos webbtjänster.

Vi informerar dig om att webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som kanske inte har någon koppling till den och vi anger att dessa allmänna villkor endast är giltiga för webbplatsen och inte för andra webbplatser som konsulteras av användaren via länkar som hanteras av andra styrenheter, över vilka JoyAmo inte har någon kontroll eller som den inte övervakar.

JoyAmo avböjer därför allt ansvar vid fel, innehåll, cookies, publicering av omoraliskt eller olagligt innehåll, banderoller eller filer som inte överensstämmer med de lagar och förordningar som för närvarande gäller om skydd av integritet av webbplatser som inte hanteras av JoyAmo-styrenheten.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH HANDLEDARE

Den personuppgiftsansvarige är JoyAmo Den personliga information som tillhandahålls av Kunden kan vidarebefordras till tredje part uteslutande i syfte att utföra de begärda tjänsterna och den institutionella verksamheten eller de som är kopplade till den verksamhet som bedrivs.

I synnerhet får de uppgifter som JoyAmo behandlar användas

a) för ändamål som har samband med lagens skyldigheter eller som omfattas av gemenskapsbestämmelser och gemenskapslagstiftning samt av bestämmelser som utfärdats av myndigheter som legitimerats för att göra detta enligt lagen,

  1. b) för inköp av produkter via lämpligt beställningsformulär;
  2. c) att behandla beställningarna,
  3. d) Att tillhandahålla tjänster för assistans och kundvård.
  4. e) För registrering på webbplatsen, genom det relativa registreringsformuläret, för att tillhandahålla tjänster för tillträde till de reserverade områdena.
  5. f) för ändamål som är funktionella för JoyAmos verksamhet för vilka du kommer att ha fakulteten att uttrycka eller neka ditt samtycke till behandlingen, inklusive till exempel: skicka reklammaterial, nyhetsbrev, använda informationen för statistiska ändamål och skapa konsumentprofiler.

I förhållande till de syften som anges ovan utförs behandlingen av personal som ansvarar för behandlingen och användningen av IT-verktyg med behandling genom programvara och lagring av informationen i databaser. Behandlingsmetoderna bygger alla på kriterier och principer som är nära förbundna med och korrelerade med ändamålen och säkerställer i vilket fall som helst informationens konfidentialitet och säkerhet.

OBLIGATORISK ELLER FRIVILLIG KARAKTÄR AV DEN BEGÄRDA OCH INSAMLADE INFORMATIONEN

Kundens personuppgifter begärs och samlas in och måste lämnas för de ändamål som anges under bokstäverna a), b), c), d) och e). I detta fall kommer vägran att samtycka inte att tillåta ingående av avtalet, dvs. JoyAmos behandling av Kundens önskemål om tillgängliga tjänster.

Underlåtenhet att ge sitt samtycke till behandling av frivillig information och för ändamålen enligt bokstav f) kommer inte att medföra någon skadlig konsekvens. För att underlätta identifieringen av den obligatoriska informationen kommer det relativa fältet att markeras med en asterisk (*).

ÄMNEN OCH KATEGORIER AV ÄMNEN TILL VILKA INFORMATIONEN KAN ANMÄLAS

För att uppfylla de avtalsförpliktelser som ålig sig, samt för att utföra de tjänster som tillhandahålls, samarbetar JoyAmo även med externa företag som bedriver verksamhet som är nära kopplad till och avgörande för fullgörandet och genomförandet av de avtal som ingås och utförda tjänster, såsom

Transportföretag och ombud när det gäller leverans av varor och tullformaliteter.

Banker för inkasseringar och betalningar.

Advokatbyråer för skydd av rättigheter i samband med avtal:

Egenföretagare för administrativa och redovisningsmässiga krav.

Posttjänster.

Företag med anknytning till JoyAmo för marknadsanalys, marknadsföring och kommunikationsaktiviteter. Behandlingen av information från dessa ämnen har därför till syfte att genomföra de instruktioner som erhållits från kunder och/eller lagring på IT-stöd. Informationen kan också meddelas de ämnen som kommunikationen är nödvändig för på grund av rättsliga skyldigheter.

KUNDENS RÄTTIGHETER

I enlighet med artikel 7 i lagdekret 196/2003 har Kunden rätt att få tillgång till följande information:

  1. Bekräftelse av förekomsten eller inte av personuppgifter om dem, även om de ännu inte registrerats, och deras anmälan i begriplig form.
  2. Indikation:

a) Av personuppgifternas ursprung.

b) av ändamålen och metoderna för behandlingen,

c) den politik som tillämpas vid bearbetning med hjälp av elektroniska instrument,

d) Identifieringsuppgifter för den registeransvarige, de registeransvariga, tillsynsmyndigheterna och den företrädare som utsetts i enlighet med artikel 5.2.

e) av de ämnen eller kategorier av ämnen till vilka personuppgifterna kan anmälas eller som kan få reda på dem i egenskap av företrädare som utsetts inom statens territorium, personer med ansvar eller utnämnda

  1. Den berörda personen har rätt att erhålla

a) Revidering, rättelse eller, om det ligger i deras intresse, slutförandet av informationen.

b) Annullering, omvandling till anonym form eller blockering av den information som behandlas i strid med lagen, inklusive den information som inte behöver lagras i förhållande till de ändamål för vilka informationen har samlats in eller därefter behandlats.

c) Bevis på att transaktionerna enligt bokstäverna a) och b) har anmälts, även om deras innehåll, till dem som informationen har anmälts eller offentliggjorts till, utom i det fall då denna skyldighet är omöjlig eller medför användning av medel som är klart oproportionerliga i förhållande till respekten för den skyddade rättigheten.

  1. Den berörda personen har rätt att helt eller delvis motsätta sig

a) Av legitima skäl, behandling av personuppgifter om dem, även om de är relevanta för syftet med insamlingen.

b) Behandling av personuppgifter som berör dem i syfte att skicka reklam- eller direktförsäljningsmaterial eller för att bedriva marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.

COOKIES

SEKRETESSPOLICY OM DRIFT AV COOKIES – ARTIKEL 13 SEKRETESSKOD

Nedan informerar vi dig på ett transparent sätt om användningen av så kallade cookies på webbplatsen.

DEFINITION AV “COOKIES”

Cookies är små textfiler som skickas av webbplatsen till den berörda partens dator (vanligtvis till webbläsaren), där de lagras först då för att skickas tillbaka till webbplatsen vid nästa besök av den användaren. En cookie kan inte ta några andra data från användarens hårddisk eller skickade datorvirus eller skaffa e-postadresser. Varje cookie är unik för användarens webbläsare. Vissa av cookies funktioner kan delegeras till annan teknik. Med termen “cookies” avser vi att hänvisa till cookies och all liknande teknik.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH SYFTET MED DEN TEKNISKA SESSIONEN FÖR COOKIES

De cookies som används på webbplatsen har till syfte att utföra datorautentiseringar eller sessionsövervakning eller lagring av specifik teknisk information om användare som kommer åt webbplatsens servrar. I det avseendet kan vissa åtgärder på webbplatsen inte slutföras utan användning av cookies, vilket i dessa fall därför är tekniskt nödvändigt. Som exempel kan nämnas att åtkomst till din personliga sida och till de reserverade områdena på webbplatsen och de aktiviteter som kan utföras däri skulle vara mycket mer komplex att utföra och mindre säker utan närvaro av cookies som gör det möjligt för användaren att identifieras som en del av sessionen.

I enlighet med artikel 122.1 i sekretesslagen (i den formulering som gäller efter det att lagdekret nr 69/2012 har trätt i kraft) får “tekniska” cookies användas även om den berörda parten inte har gett sitt samtycke. Bland annat klargjorde det europeiska organ som kombinerar alla dataskyddsmyndigheter i medlemsstaterna (den så kallade “artikel 29”-arbetsgruppen) i yttrande 4/2012 (WP1 94) med titeln “Undantag för tillagningsgodkännande” att följande är cookies för vilka det inte är nödvändigt att få användarens förhandsgodkännande och informerade samtycke:

– Cookies med data som har fyllts i av användaren (sessionsidentifierare), om varaktigheten för en session eller beständiga cookies som är begränsade till vissa timmar i vissa fall;

– Cookies för autentisering, som används för autentiserade tjänster, under en session. – Cookies för säkerhetsfokuserade användare, som används för att identifiera missbruk av autentisering, under en begränsad beständig varaktighet.

– Sessionscookies för multimedieläsare, t.ex. cookies för “flash”-läsare, om sessionens varaktighet.

– Sessionscookies för lastbalansering, av sessionens längd.

– Beständiga cookies för anpassning av användargränssnittet, under en session (eller lite mindre);

– cookies för att dela samtycken via sociala plugin-program från tredje part, för medlemmar i ett socialt nätverk som har slutfört inloggningen.

Vi informerar dig därför om att endast tekniska cookies som krävs för att surfa på webbplatsen används på webbplatsen:

Cookies som implanteras i användarens/avtalspartens dator direkt (som inte kommer att användas för andra ändamål) såsom sessionscookies som används för att “fylla korgen” vid onlineköp av tjänster på webbplatsen, autentiseringscookies, cookies för multimedieinnehåll som flashspelare som inte överstiger sessionens varaktighet, anpassningscookies (till exempel för val av surfspråk, ID och lösenordskontroll komplett med att skriva de första tecknen osv.);

Cookies som används för att statistiskt analysera åtkomster/besök på webbplatsen (så kallade “analys”-cookies) som uteslutande har statistiska syften (och inte även profilering och marknadsföring) och samlar in information i aggregerad form utan möjlighet att identifiera den enskilda användaren. I dessa fall, eftersom reglerna kräver att analyscookies, tydlig och adekvat indikation ska ges till den berörda parten om det enkla sättet att välja bort deras implantation (inklusive eventuella mekanismer för att göra dessa cookies anonyma), anger vi att det är möjligt att fortsätta med att inaktivera Google Analytics enligt följande: du är din webbläsare, välj inställningsmenyn, klicka på internetalternativen, öppna skärmen om integritet och välj önskad nivå av blockcookies. Om du vill ta bort cookies som redan finns lagrade i minnet öppnar du bara säkerhetsskärmen och tar bort historiken genom att klicka på rutan “ta bort cookies”.

Bästsäljare

Upptäck Allt
1